Šta je to diskriminacija?

Zakon o zabrani diskriminacije kaže da je diskriminacija svako neopravdano pravljenje razlika ili nejednako postupanje prema nekim osobama ili grupama ljudi, kao i prema članovima porodica ili njima bliskim osobama na otvoren ili prikriven način.

Osnove za pravljenje razlike mogu biti različite prirode: rasa boja kože, preci, državljanstvo, nacionalna pripadnost ili etničko poreklo, zdravstveno stanje, invaliditet itd.

Koje su mere za unapređenje poštovanja prava osoba sa narušenim mentalnim zdravljem?

  • Edukacija osoblja i korisnika
  • Edukacija šire društvene zajednice
  • Osnivanje korisničkih udruženja
  • Sprečavanje izolacije osoba sa narušenim mentalnim zdravljem
  • Život u zajednici

*Sadržaj je preuzet iz lifleta: ”Promocija ljudskih prava i kampanja protiv diskriminacije i stigme osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama”. Sadržaj lifleta je pripremio Caritas Srbije.