Shizofrenija

Šta je SHIZOFRENIJA?
To je mentalni (psihički,duševni) poremećaj.

Kada se javlja?
Najčešće u adolescenciji (pubertetu) i mladosti izmeuđu 15 i 35 godina, ređe u starijem uzrastu.

schizophrenia-938x346
Koji su uzroci nastanka pojave poremećaja?

1. Bioloski faktori (nasleđe – predispozicija ukoliko je u bližoj ili daljoj familiji bilo duševnih poremećaja)

2. Mikromolekularni biohemijski poremećaji (poremećaj balansa neurohemijskih supstanci u mozgu)

3. Karakteristike ličnosti (stečene tokom razvoja – odrastanja):

– Odrastanje u potpunoj ili nepotpunoj porodici,

– Način vaspitanja,

– Porodični odnosi

– Školovanje, vaspitanje i kulturne karakteristike sredine.

4. Spoljašnji faktori:

– Socijalna sredina,

– Stresogeni faktori,
– Kulturne karakteristike sredine.

Koji su klinički oblici shizofrenije?

1. Paranoidni oblik (ideje proganjanja, praćenja, prisluškivanja, često prisutne i slušne halicunacije)

2. Jednostavni ili neproduktivni oblik (autizam – povlačenje iz spoljašnjeg sveta, prekid komunikacije, gubitak interesovanja, prestanak aktivnosti, zapostavljanje higijene i sl.)

3. Shizoafektivni oblik (emocionalna nestabilnost – od plača do smeha…)

 4. Katatoni oblik može biti:

– Katatoni stupor: potpuna motorna ukočenost sa fiksiranim pogledom u jednu tačku (prisustvo ekstremnog sraha često i halucinacija)

– Katatoni nemir: izraziti psihički i motorni nemir ili agitacija (prisustvo ekstremnog straha često i halucinacija)

sasa_slika-sajt1
Koji su simptomi?

1.Takozvani pozitivni simptomi

Sumanute ideje:

– Proganjanja (praćenje, prisluškivanje, posmatranje)

– Odnos i uticaj (sve što se događa u okolini ima veze sa pacijentom – naTVu govore o njemu/njoj i

upućuju razne poruke, znake, simbole i sl.)

– Upravljanje i naređivanje (osoba mora da izvrši neku radnju ili izgovori neku misao ili reč

jer “neko upravlja” njom ili joj “naređuje da to uradi)
2.Pojava takozvanih negativnih simptoma

– Apatija,

– Tupost,

– Oskudan govor,

– Povlačenje iz socijalne sredine (osamljivanje),

– Zanemarivanje lične higijene i higijene prostora,

– Pad socijalne efikasnosti.

creativemind2
Kakav je tok i lečenje?

Poremećaj – oboljenje se javlja u epizodama.
Učetalost epizoda (pogoršanja) zavisi od:

1.Kvaliteta i kontinuiteta saradnje pacijenta sa terapeutom.

2.Kvaliteta i kontinuiteta saradnje rodbine u tretmanu

Lečenje obuhvata:

– Farmakoterapiju,
– Psihoterapiju,

– Rehabilitaciju,resocijalizaciju i rekreaciju.

Kako možete pomoći sami sebi?

– Upoznajte svoju bolest,

– Naučite da prepoznate rane simptome pogoršanja bolesti,
– Sarađujte kvalitetno sa doktorom,

– Otvoreno pričajte sa doktorom o lekovima i neželjenim reakcijama na lek.
– Dajte Vi neki predlog za lečenje,

– Uključite se u klub lečenih pacijenata naše institucije jer ćete tu ostvariti podršku u tretmanu, razumevanje i pomoć drugih pacijenata (samopomoć) kao i uticati na poboljšanje tretmana lečenja.

Kako porodica/rodbina može pomoći ?

– Ohrabrite vašeg srodnika da potraži pomoć psihijatra,sadness_by_cutetaeminnie-d641ak7

– Upoznajte se sa bolešću vašeg srodnika,

– Naučite da prepoznate rane simptome pogoršanja bolesti,

– Ako je nastupilo pogoršanje bolesti potražite pomoć,

– Aktivno učestvujte,

– Budite strpljivi i uporni,

– Sarađujte sa terapeutom,

– Uključite se u rad kluba rodbine lečenih pacijenata.
Važno je upamtiti:

Shizofrenija se može lečiti!

Budite strpljivi!

Budite aktivni učesnik u lečenju-tretmanu!

Kvalitetna i kontinuirana saradnja sa terapeutom u tretmanu smanjuje rizik od ponovnog javljanja epizode bolesti!