Seminar “Strateška orijentacija i planiranje za OCD”

Početkom juna 2019. godine, predstavnici Mreže za mentalno zdravlje ”NaUm”, učestvovali su na dvodnevnom seminaru: ”Strateška orijentacija i planiranje za OCD”.

Iskusne predavačice, Snežana Stojanović i Tanja Bjelanović, učesnike su obučile kako da definišu strateške ciljeve organizacija i mreža. Poseban deo seminara odnosio se na kreiranje operativnih jednogodišnjih planova za rad odrganizacija i mreža.

Nakon završenog seminara, učesnicima će biti pružena konsultantska podrška u trajanju od tri meseca. Ova usluga će biti od velikog značaja za članice Mreže ”NaUm”, kako bi detaljno razradili planove rada.

Seminar je realizovan u oranizaciji Caritasa, kao aktivnost u okviru projekta SOCIETIES.