Prava i dužnosti pacijenata

Prava pacijenata:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
 • Pravo na informacije
 • Pravo na preventivne mere
 • Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
 • Pravo na bezbednost pacijenata
 • Pravo na obaveštenje
 • Pravo na stručno mišeljenje
 • Pravo na privatnost i poverljivost
 • Pravo na pristanak
 • Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju
 • Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
 • Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
 • Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
 • Pravo na olakšanje patnji i bola
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na naknadu štete

slide2

Dužnosti pacijenata:

1. Odgovornost pacijenta za lično zdravlje:

 • Da aktivno učestvuje pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja
 • Da u potpunosti informiše nadležnog zdravstvenog radnika o istinitim podacima o svom zdravstvenom stanju
 • Da se pridržava uputstava i preduzma mere propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika

2. Odgovornost pacijenata prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga:

 • Pacijent je dužan da poštuje prava drugih pacijenata

3. Odgovornost pacijenata prema drugim zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima:

 • Pacijent je dužan da se prema zdravstvenom radniku odnosi sa poštovanjem i uvažavanjem
 • Zabranjeno je ometanje zdravstvenog radnika pri pružanju zdravstvene zaštite
 • Pacijent je dužan da informiše zdravstvenu ustanovu  o promeni adrese ili broja telefona