Caritas

”Caritas” od srednine ’90ih radi u oblasti mentalnog zdravlja u Srbiji i ima višegodišnju saradnju sa vladinim i nevladinim sektorom.

Caritas

U početku rada u ovoj oblasti aktivnosti su bile pretežno humanitarnog karaktera: rekonstrukcija i nabavka opreme u cilju poboljšanja uslova za život i rad u većini psihijatrijskih bolnica kao i obuka osoblja u istim. U narednim godinama cilj je, između ostalog, bio i taj da se realizuje dug i težak proces izrade reforme u oblasti zdravstva koja bi uključila i reformu državnog psihijatrijskog sistema u Srbiji u pravcu lečenja u zajednici. ”Caritas” je pružio podršku tom procesu, a započeo je i različite aktivnosti usmerene na senzibilizaciju i borbu protiv stigme kao i sam proces deinstitucionalizacije. Organizovano je niz studijskih poseta Italiji kao zemlji koja ima veoma razvijene institucije za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici. U njima su učestvovala stručna lica (lekari i medicinskog osoblje) i oni za koje smo smatrali da bi mogli da utiču na reformu sistema mentalnog zdravlja u Srbiji. Data je značajna podrška otvaranju prvog centra za mentalno zdravlje Medijana u Nišu koji je pokazao da je moguć drugačiji pristup lečenju mentalnih bolesti u Srbiji, da je taj pristup prihvatljiv i da može pružiti rezultate koji daleko nadmašuju rezultate bilo koje druge psihijatrijske bolnice.

Društvo u Srbiji još uvek karakterišu jake predrasude prema mentalnim bolestima, osobama koje od njih pate i vidovima lečenja koji se primenjuju. Svi akteri i aktivisti iz domena mentalnog zdravlja u ovoj zemlji skreću pažnju na ovu pojavu kao na jednu od najvećih teškoća koje treba da prevaziđu u svakodnevnom radu, ali i kao jedan od najvažnijih izazova sa kojima treba da se suoče. ”Caritas” se zalaže da se nastave i pojačaju 19 aktivnosti u borbi protiv stigmatizacije mentalnog zdravlja a 10. oktobar (Svetski dan mentalnog zdravlja) kao i 10.12. (Svetski dan ljudskih prava) su ključni momenti ovih kampanja. Centralna tačka svih kampanja jeste pokušaj da pacijenti i njihove porodice postanu saučesnici u organizaciji, aktivisti i glavni nosioci ovih aktivnosti. Time što oni dobijaju priliku da kroz lični primer ispolje potencijale kojima raspolažu, stupe u direktan kontakt sa nepoverljivim javnim mnjenjem i otvoreno govore o problemima sa kojima se suočavaju, može se preneti jaka poruka protiv stigmatizacije, poruka koja će poljuljati predrasude kod običnih ljudi. U početku, niko od osoba koje imaju problem nije želeo da govori u javnosti o problemima na koje nailazi i koje ima…

U okviru svog rada ”Caritas” je ubrzo prepoznao potrebu da se osobe sa narušenim mntalnim zdravljem osnaže kroz udruživanje kako bi direktno zastupale svoje interese. Promovisana je samopomoć kao metodologija rada. Organizovan je čitav niz seminara i radionica kako bi se omogućilo ovim grupama da se bolje upoznaju sa metodologijom samouzajamne pomoći, kako bi je kasnije redovno primenjivali u svojim nastojanjima da podele probleme i da zajedničkim snagama otkriju puteve njihovog prevazilaženja.

Shvatili smo da je najbolji način da se unapredi status osoba sa narušenim mentalnim zdravljem ukoliko se one udruže te je tom idejom počelo stvaranje udruženja, a potom i naše zalaganje da se oformi mreža korisničkih udruženja. Kao nastavak i rezultat dugogodišnjeg rada počeo je i projekat ”PRO.ME.NE.” podržan od strane Evropske unije, ”Promocija mreže za mentalno zdravlje” (PROmotion of MEntal health NEtwork), koji implementira ”Caritas Srbije” zajedno sa 8 korisničkih udruženja. Osnovni cilj je promovisanje dijaloga između institucija i mreže organizacija civilnog društva koje rade na zaštiti korisnika službi za mentalno zdravlje i to putem osnaživanja unutrašnjih kapaciteta ovih organizacija i razvijanja njihovog učešća u javnim debatama, u procesima kreiranja politika, u pružanju novih usluga nege i podizanju svesti širom zemlje.